Updates
  • Listat e kandidatëve konkurues për Vitin Akademik 2020-2021 në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit të ndara sipas datave

  • Hapet Thirrja për 2 Bursa për Stafin Akademik në Programin Erasmus + në Universitetin e Aradit “Aurel Vlaicu”

  • Thirrje për pedagog të jashtëm në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit për Vitin Akademik 2019 – 2020

  • LISTA E APLIKANTËVE FITUES NË PROGRAMET E STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË “MASTER PROFESIONAL – MASTER SHKENCOR” NË FAKULTETIN E VEPRIMTARISË FIZIKE DHE REKREACIONIT

Mirë se vini në Fakutetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit

Video Tour

Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit u krijua me VKM Nr. 123 datë 17.02.2010 si pjesë e Universitetit të Sporteve të Tiranës. Ndonëse i themeluar rishtazi, ai është sot një vatër shumë e rëndësishme e kërkimit shkencor, mësimdhënies, akademizmit, inovacionit të vazhdueshëm dhe përgatitjes së specialistëve të fitnesit dhe të turizmit sportiv e të aventurës...

LEXO MË SHUMË

Prezantim FVFR

Kliko këtu për të parë
prezantimin e Fakultetit të Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit

Kliko këtu për më shumë

Portali i Universitetit të Sporteve të Tiranës - ALUMNI u jep mundësi studentëve dhe ish-studentëve për të zhvilluar me sukses, vlerësuar dhe filluar planifikimin e karrierës dhe zhvillim profesional brenda një mjedisi pune që ndryshon vazhdimisht.