Pyetësorë për vlerësimin e lëndëve/moduleve të semestrit të parë

Pyetësorë për vlerësimin e lëndëve/moduleve të semestrit të parë, Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit.                       Ky formular është pjesë e një vlerësimi të brendshëm të programeve të studimit përpara sezonit të provimeve të dimrit.
Viti 1 Bachelor