LISTA E APLIKANTËVE PËR KONKURIM NË FAKULTETIN E VEPRIMTARISË FIZIKE DHE REKREACIONIT PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019

Më poshtë është lista e aplikantëve për konkurim në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit për Vitin Akademik 2018-2019: