Renditja e kandidatëve në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit (Raundi i dytë) për Vitin Akademik 2019-2020

Renditja e kandidatëve në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit (Raundi i dytë) për Vitin Akademik 2019-2020