THIRRJE PËR PEDAGOG TË JASHTËM NË FAKULTETIN E VEPRIMTARISË FIZIKE DHE REKREACIONIT PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021

Mbështetur në Vendimin e Rektorit nr. 116, datë 25.06.2021 “Për rishpalljen e konkursit për pranimin e dy punonjësve si personel akademik me kohë të pjesshme për vitin akademik 2020 – 2021, në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit ”, njoftohen të gjithë kandidatët e interesuar që duan të aplikojnë për personel akademik me kohë të pjesshme (pedagogë të jashtëm), se duke filluar nga data 25.06.2021 deri më 01.07.2021, duhet të dërgojnë më anë të shërbimit postar në Protokollin e Universitetit të Sporteve të Tiranës, dokumentacionin përkatës sipas specialitetetit ku aplikojnë. Për më shumë klikoni .