LISTA E APLIKANTËVE FITUES NË PROGRAMET E STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË “MASTER PROFESIONAL – MASTER SHKENCOR” NË FAKULTETIN E VEPRIMTARISË FIZIKE DHE REKREACIONIT

Lista  e aplikantëve fitues në programet e studimeve të Ciklit të Dytë “Master Profesional – Master Shkencor” në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit